Dotacje

Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy

Dnia 23.04.2018 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Paweł Szostak podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Utworzenie nowego zaplecza B+R PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO PAWEŁ SZOSTAK mającego na celu rozwój innowacji produktowych i procesowych firmy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 1. Innowacje i nauka, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczość. Cel projektu jest stworzenie nowego zaplecza badawczo - rozwojowego służącego działalności innowacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak. Przedmiotem inwestycji jest dostawa aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących wytworzeniu i unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 1 392 776,97 zł Dofinasowanie z Funduszy Europejskich: 509 552,55 zł